За нас

История

Сдружение „Василица” е създадена през 2003 година, като неформално обединение от група преподаватели от град Варна, водещи от каузата за развитие на неформалното образование сред деца и младежи в неравностойно социално положение. От 2008 година сме организация с нестопанска цел, с решение на варненски окръжен съд.

Нашата политика се гради фурху принципа за доброто благосъстояние на всяко българско дете. От началото на 2016 година ние работим активно за преодоляване на детската бедност, като развиваме хуманитарна дейност, която е в полза на децата и техните семейства.

 

Нашата визия

Сдружение „Василица” работи по посока развитие на неформалното образование сред деца и младежи в неравностойно социално положение. За нас неформалното образование:

 1. служи, като форма за организиране на взаимоотношенията на децата;
 2. развиват се функциите на ръцете, краката, главата, пръстите, органа на речта, финната моторика;
 3. формират се навици за трудововъзпитателна дейност, които  осигуряват съществуването на човека и влияе на цялостното му развитие.

 

Също така ние се застъпваме за правата на децата и техните семейства, като основен принцип за тяхното развитие са устойчивите политики и използването на добрите практики за намаляване на детската бедност. Доходното неравенство и бедността са един от основните фактори за социалната неравнопоставеност. Те влияят за ранното отпадане на децата от образователната система и за неправилното разитие.

 

Нашата мисия

Сдружение „Василица” се застъпва за правата на децата, като развива хуманитарна и социална дейност сред най-бедните и уязвими общности. Също така работим за развитието на неформалното образование, като метод за учене и развиване на капацитета на децата. Водещ документ за нас е Конвенцията на ООН за правата на децата.

 

Нашите цели

 • Развитие на неформалното образование сред деца и младежи в неравностойно социално положение
 • Развитие на капацитета на преподавателите за използване на неформалното образование, като метод на учене
 • Популяризиране на детското и младежко участие
 • Справяне с детската бедност

 

Какво правим

 Нашата работа е разделена на три области:

 1. Развитие и популяризиране на неформалното образование
 2. Развитие на модел за участие на децата и развитие на доброволчеството в община Варна
 3. Развитие на дарителството в България и справяне с детската бедност

 

Членове сме на:

 1. Младежки форум за партньорство с местната власт към Дирекция „Образование и младежки дейности” в община Варна
 2. ОССЕИВ към община Варна
 3. Национална мрежа на децата