Нашата визия

Сдружение „Василица” работи по посока развитие на неформалното образование сред деца и младежи в неравностойно социално положение.

За нас неформалното образование:

  • Служи, като форма за организиране на взаимоотношенията на децата;
  • Развиват се функциите на ръцете, краката, главата, пръстите, органа на речта, финната моторика;
  • Формират се навици за трудововъзпитателна дейност, които  осигуряват съществуването на човека и влияе на цялостното му развитие;

Също така ние се застъпваме за правата на децата и техните семейства, като основен принцип за тяхното развитие са устойчивите политики и използването на добрите практики за намаляване на детската бедност.

Доходното неравенство и бедността са един от основните фактори за социалната неравнопоставеност. Те влияят за ранното отпадане на децата от образователната система и за неправилното разитие.