Арт – терапия

ЗА ПРОЦЕСА

Арт терапията е интегративна професия за психично здраве и човешки услуги, която обогатява живота на индивиди, семейства и общности чрез активно творчество, творчески процес, приложна психологическа теория и човешки опит в рамките на психотерапевтична връзка.

Арт терапията, подпомагана от професионален арт терапевт, ефективно подкрепя личните и релационни цели на лечение, както и проблемите на общността. Арт терапията се използва за подобряване на когнитивните и сензомоторните функции, насърчаване на самочувствие и самосъзнание, култивиране на емоционална устойчивост, насърчаване на прозрението, подобряване на социалните умения, намаляване и разрешаване на конфликти и дистрес и насърчаване на обществените и екологичните промени.

КАК ДЕЙСТВА АРТ ТЕРАПИЯТА?

Чрез интегративни методи арт терапията ангажира ума, тялото и духа по начини, различни от само словесната артикулация. Кинестетичните, сетивните, перцептивните и символичните възможности приканват алтернативни начини на рецептивна и експресивна комуникация, които могат да заобиколят ограниченията на езика. Визуалният и символичен израз дава глас на опита и дава възможност за индивидуална, общностна и обществена трансформация.